Мисия и цели

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Добрич е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват:

 • подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация;
 • обучение на родители на деца с увреждания и хронични заболявания за поемане на грижата в семейна среда;
 • посещения от специалисти на Центъра за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга резидентен тип.

Дейността на ЦКОДУХЗ – Добрич се осъществява според принципите за своевременност, адекватност и ефективност на медицинската и социалната

медико-социални грижи

помощ, според медицинските стандарти, правилата за добра медицинска практика, при спазване на професионалната тайна и правата на децата.

Мисията на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Добрич е: С много професионализъм, при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента, да постигнем оптимални резултати и при възможност пълно възстановяване на физическото и психично здраве, като акцентираме върху ранната интервенция за деца, родени недоносени, с увреждания, с вродени аномалии, със специфични потребности, допринасяйки за ранното идентифициране на проблемите, рисковете за здравето и развитието, а от там и до ранната намеса на специалистите, с което да подпомогнем, насърчим и подобрим техните умения, за да водят пълноценен начин на живот и да осигурим комфорт, опора и перспективи на децата и техните родители.

Основна цел е непрекъснатото проследяване на потребностите, усъвършенстване на дейността и създаване на най-добрите условия за предоставяне на комплексни услуги, които да удовлетворят потребностите на детето от съхраняване на здравето, от емоционално и познавателно развитие, които да му осигурят хармонично физическо и нервно-психическо развитие и пълноценна социализация, включително чрез координиране на дейностите на Центъра с други здравни, социални и образователни услуги.

Стратегическа цел на ЦКОДУХЗ – Добрич е предоставяне на комплексни услуги на деца с увреждания и хронични заболявания, в дух на мир, достойнство, толерантност, свобода, равенство и солидарност, за да бъдат напълно подготвени да водят живот на самостоятелна личност и да получат оптимална възможност за интеграция в обществото, като изпълнява поставените средно- и краткосрочни цели:

 • Подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация;
 • Разработване и изпълнение на програми за повишаване на квалификацията на персонала от всички категории с оглед на усъвършенстване на грижите и повишаване на ефективността на медицинските дейности;
 • Засилване на връзките с други здравни и социални служби и организации, с цел запазване на социалната отговорност на институцията;
 • Преференциално обслужване на населението от района на област Добрич;
 • Изграждане на привилегирована връзка между възрастен и дете и излизане от анонимност на децата с увреждания и хронични заболявания, чрез работа на мултидисциплинарни екипи с постоянни групи от едни и същи деца;
 • Комплексно лечение, рехабилитация и социализация, провеждани от медицински и немедицински специалисти, в зависимост от конкретните нужди на всяко дете;
 • Развитие на мобилната дейност от специалисти на Центъра за оказване на специфични грижи на деца с нарушения в моториката от централен и периферен характер, с изоставане в умственото си развитие и с тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга резидентен тип;
 • Обучение на родители на деца с увреждания и хронични заболявания за поемане на грижата за тях в семейна среда.