За нас

Домовете за медико-социални грижи в България водят началото си от 1935 г. от благотворителните дружества и организации като “Майчина грижа”, “Съюз за закрила на децата в България”, “Съюз на жените” като дейността им е предимно благотворителна, за подпомагане на бедни, изоставени и подхвърлени деца. След 1944г. грижите за отглеждането на такива деца се поемат от социалните фондове на общините и болничните заведения. Нарастващият брой на изоставени, недоносени и деца с малформации и вродени аномалии налага търсенето на нови възможности за специализирани грижи за тях.

Така на 25.08.1961г. и в Добрич се разкрива Дом “Майка и дете” в сградата на „Германската болница“ на ул. „В. Петлешков“, заведение, което ще поеме отглеждането на лишените от родителски грижи деца на възраст от 0 до 3 години. Първи директор е д-р Керанка Абаджиева. Капацитета е 30 легла, като през следващата година нараства на 50. Назначени са един лекар, четири медицински сестри и пет лели. Условията за работа са трудни: отдалечени сгради, отопление

Дом за медико-социални грижи

на дърва и въглища, ръчно пране и липса на топла вода. През 1971г. е построено ново крило за приемно-карантинно отделение, а докато трае ремонтът домът е преместен в съседна детска ясла – „Камбови мази“. Капацитета вече 105 легла, а персонала вече е от трима лекари и двадесет и осем медицински сестри.

През 1975г. за разширението на Дома е предоставена новопостроена сграда, предназначена за детска градина в кв. „Добротица“, където е и до сега. На 01.04. същата година за главен лекар е назначена д-р Нели Каябашева. Сградата е преустроена за спецификата на лечебното заведение и през 1979г. започва да функционира с капацитет от 150 легла. Разкрити са шест отделения като физиологично отделение със 105 легла остава в старата сграда. През 1986г. се разкрива и отделение за недоносени. До 1994г. лекарският състав се е увеличил на седем, сестринския на 72, помощния на 93, а за децата вече се грижат и 6 педагози. През 1997г. за главен лекар и директор на Дома е назначена д-р Евгения Георгиева. Започват и времена на промени. В периода 1997 – 1999г. Дом „Майка и дете“ изпълнява функциите на специализирано стационарно лечебно – профилактично здравно – възпитателно заведение за отглеждане, опазване и укрепване на здравето и лечение на деца до 3-годишна възраст с повишен медико-социален риск. След проведената акредитация през 1999г., по препоръка на централната акредитационна комисия, леглата се редуцират от 255 на 180, обслужвани от 8 лекари 67 медицински сестри и 80 души друг персонал.

В резултат на извършващата се реформа в системата на здравеопазването с Постановление № 20 на Министерския съвет от 22.02.2000г. Дом „Майка и дете“ гр. Добрич е определен като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и се преструктурира като Дом за медико-социални грижи за деца. Домът е юридическо лице на бюджетна издръжка за специфични функции осъществяващи продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за деца на възраст 0-3 години, отглеждане и рехабилитация на увредени деца до 7 годишна възраст. Трайното намаляване на раждаемостта в региона и на децата, нуждаещи се от настаняване, налага последното преместване през 2000г. на Физиологично отделение от старата „Германска болница“ в по-функционална двуетажна сграда в близост до основната, реконструирана в съответствие с изискванията за максимално доближени до семейната среда условия.

През 2012г. в ДМСГД гр. Добрич се разкрива Дневен център за деца със специални потребности. В него се предлагат медико-социални услуги на деца от Дома и деца, отглеждани в домашни условия. По-късно през същата година за директор е назначена д-р Еленка Димитрова, а през 2013г. д-р Снежана Александрова. В резултат на демографската криза и националната стратегия за деинституционализация – процес на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността, процес на извеждане на децата от институциите, както и на предотвратяване на настаняванията на деца в институциите, капацитетът на Дома е намален на 60 легла с персонал от 4 лекари, 23 специалисти по здравни грижи, от които 3 рехабилитатори и един диетолог и 23 друг персонал, от които 3 психолози, 2 логопеди и 1 педагог.

В изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституциализация на децата в Република България” и Плана за действие за изпълнението й с Постановление на Министерски съвет № 30 от 1 февруари 2021г. за структурни промени в системата на здравеопазването, на 15 февруари 2021г., на основата на материално – техническата база ползвана от ДМСГД – Добрич, беше създаден Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Добрич (ЦКОДУХЗ – Добрич), лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, финансирано от бюджета на Министерство на здравеопазването.

Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Добрич е единствен в област Добрич център, предлагащ интегрирани грижи за деца, нуждаещи се от ежедневна медицинска и психо-социална рехабилитация.