Амбулаторен блок

В Амбулаторния блок се приемат деца с увреждания, хронични заболявания и специални потребности отглеждани в семейна среда, както и деца отглеждани в социална услуга от резидентен тип като се предоставят комплекс от диагностични, лечебни, рехабилитационни, психотерапевтични, логопедични, ерготерапевтични, педагогически услуги, съобразени с индивидуалните им потребности. В дългосрочен аспект целта е социализацията и интеграцията на децата с увреждания и хронични заболявания в обществото. В Амбулаторния блок на ЦКОДУХЗ – Добрич се предоставят дейности и услуги с краткосрочна и дългосрочна продължителност за постигането на оптимални резултати и при възможност пълно възстановяване на физическото и психично здраве.

Задоволяването на потребностите от здравни грижи  на децата в Амбулаторния блок се осъществява от лекари педиатри и медицински сестри, съобразно здравните нужди. Изготвя се план за здравни грижи, съобразен със специфичните здравни потребности на всяко дете. Основните дейности включват ранна диагностика и диагностика на соматично, психично, неврологично, интелектуално и речевото развитие на децата и назначаване на терапия за лечение на отколоненията и хроничните заболявания и увреждания, оказване на първа помощ при спешни състояния, проследяване здравословното състояние на децата, при необходимост назначаване на изследвания и консултации с други специалисти, провеждане на здравни консултации, беседи и обучение на родителите на децата с увреждания, хронични заболявания и специални потребности, посещаващи Амбулаторния блок.

Медицинската рехабилитация е комплекс от рехабилитационни процедури, съобразени с календарната, моторната и психичната възраст на детето. Рехабилитаторът осъществява рехабилитационната дейност в индивидуални занимания, след назначение от лекар – специалист по физиотерапия и рехабилитационна медицина. Секторът по физиотерапия и рехабилитация, разполага с електротерапевтичен апарат за електростимулации с ниско- и средночестотни токове, нискоинтензивно магнитно поле, с ултразвуков терапевтичен апарат и електрофореза, вана за парафинолечение, шведска стена, модули за заемане на различни пози по Бобат, работни маси – за ЛФК по Войта и Бобат, велоергометър, вестибулатор, стълба, успоредка, бягаща пътека, паралели, степер, статични шини за горни и долни крайници, вертикализатори с предно – задна опора с и без фиксиране на таза и др. Провеждат се инхалации, дихателна гимнастика и лечебна физкултура.

От 2017 година функционира и сектор за водолечение, единствен в област Добрич предлагащ терапия с вода за деца до три годищна възраст. Изградени са басейн, водна пътека и хидромасажна вана. Фактори при водолечението са температурният, механичният (воден масаж) и химичният (водата съдържа лечебни минерали, може да бъде смесена и с различни масла, билки и лекарствени вещества). Те способстват за повишаване координацията, на общата моторика, поддържане на повишения диапазон възможни движения и гъвкавост, увеличаване на мускулната сила, подобряване на баланса и позата, подобряване на издръжливостта и общото здравословно състояние, насърчаване контрола над дишането, развиване на основни умения за плуване, намаляване на мускулните спазми и осигуряване на обща релаксация и удоволствие от престоя във водата, изработване на нормални модели на основните движения. За насърчаване на независимостта на детето и свободата на движенията, по време на една хидротерапевтична сесия се използват различни пояси и играчки. Децата обикновено се впечатляват и наслаждават на водните мехурчета, пяната, водните пръски и други. Това ги провокира да игаят, да се движат, да ритат с крачета и да пляскат с ръце. Особено подходящо лечение за деца с ДЦП и други центарлни и периферни парализи.

От 2019 година е изградена и функционира зала за халотерапия – пациентите се настаняват в солна стая в продължение на 20 – 40 минути и дишат наситения със сол въздух, впръскван от халогенератор, който достига до най-малките бронхи, както и в други части на дихателната система, като например синусите и носната кухина. Провеждат се от 3 до 20 сесии с 48 часа между две процедури. Особено подходяща терапия при заболявания на дихателната система, алергии, някои кожни заболявания, психосоматични състояния и др.

Специалистите от сектора работят и с MiniBoard – Биофийдбек система за тренинг на концентрация на вниманието, зрително-моторна, бимануална и невро-мускулна координация с интерактивни компютърни игри, управлявани от балансиращите движения на трениращия върху или с балансова плоскост. Тренингът е особено полезен при нарушения в сензорната интеграция, дислексия, слаба концентрация и дефицит на внимание, аутизъм, възстановяване на невро-мускулната координация след мозъчни травми,  възстановяване на координацията след травми на опорно-двигателния апарат, за подобряване на невро-мускулната координация и времето за реакция, за тонизиране на тяло и мозък.

В сектора работят лекар специалист по физиотерапия и рехабилитационна медицина и пет рехабилитатори с голям опит и професионализъм, които провеждат и обучение на родители за провеждане на рехабилитация в домашни условия за подпомагане на терапията и за скъсяване на периода за възстановяване.

Немедицинската психо-социална рехабилитация представлява комплексна психологична, логопедична, ерготерапевтична и педагогическа диагностика, терапия, рехабилитация, обучение и превенция, насочени към компенсиране на уврежданията и към възстановяване на децата за социална самостоятелност. Провежда се от екип, който оценява потребностите на детето чрез диагностика на соматично, психично, неврологично, интелектуално и речево развитие и разработва индивидуален медико-социален план за необходимите диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и подкрепящите немедицински дейности и услуги по време на престоя на детето в лечебното заведение.

Психолозите на ЦКОДУХЗ – Добрич чрез различни методи за психологическо изследване установяват актуалното ниво на познавателните процеси, социални умения, самооценка, интелект, внимание, мислене, емоции и проследяване на промените им във времето, на основата на което изработват индивидуален план за работа със всеки пациент. Използваните психологически интервенции подпомагат индивидуалното развитие на детето чрез сюжетно-ролеви и сюжетно-дидактически игри, изграждане на аналогии, изграждане на асоциативна връзка и последователност на действията, наблюдение и подкрепа на децата, рисуване по тема и др. в групови и индивидуални занимания.

Логопедите определят степента на езиково-говорните възможности на детето посредством свободен разговор или поставяне в различни ситуации и определя индивидуалния режим на работа в зависимост от вида и степента на увреждането. Работи за развитие на активния и пасивния речник, коригира неправилно усвоени навици. Прилаганите методи и техники за извършване на логопедичното изследване и терапия са разнообразни – логопедичен масаж, вокална гимнастика, приказкотерапия, гнозисна и праксисна терапия, хранителна и артикулационна терапия, терапия за формиране и развитие на математическите понятия и представи и др.

Ерготерапевтите са специалисти, който могат да анализира трудните за децата дейности и да открият по-различен начин, по който те да бъдат реализирани и така помагат на деца със спецални физически и умствени потребности, да подобрят уменията им за самообслужване, както и цялостната им самостоятелност и независимост. Детето е неразделна част от терапевтичния процес, включващ индивидуална оценка и определяне на индивидуалните нужди. Ерготерапията като индивидуална интервенция работи с цел подобряване на личната способност на детето да изпълнява автономно ежедневните дейности, в които изпитва затруднения. Ерготерапевтичните интервенции са предимно насочени към адаптиране на околната среда, чрез самостоятелно справяне с всекидневните ни потребности и е подходяща за деца, които имат затруднения с координацията, фокусирането и организирането на дадена дейност, които се затрудняват да контролират собствените си дейности и поведение и / или трудно интегрират различните стимули идващи от средата, при определени затруднения свързани с ученето и вниманието, при затруднения с дейности които изискват финна и груба моторика като: използване на четка за зъби, обличане, скачане, катерене, писане на дъска и подреждане на раницата и др.

Педагогът работи с всяко дете според неговата индивидуална образователна, корекционно-възпитателна програма, съобразена с потребностите му и интелектуалното ниво. Стимулира цялостното развитие на детето, работи за усвояване на специфични знания и умения, в зависимост от потребността. Съдейства за организиране на свободното време и постепенно разширяване на избора на занимания, утвърждаване на социални умения. Едни от най-популярните методи на работа са монтесори терапия, игрова терапия, арт терапия, музикотерапия и др.

Специалистът по социални дейности е отговорен за интеграцията и социализацията на децата, както и за техните родители. Подпомага на изграждането на добро самочувствие за приобщаване и включване в живота на общността, на умения за преодоляване чувството на различие и неравностойност спрямо другите деца, за развитие на комуникативни умения за създаване на приятелства и осъществяване на социални контакти в целия им диапазон. Основно е отговорен за информиране на родителите за състоянието на техните деца – запознаване с проявите и начини на реагиране в различни състояния, възможно развитие и перспективи, за отношенията в семейството – на родителите към детето (обгрижващо и възпитаващо поведение), ролята на всеки от родителите, братя, сестри, начин на комуникации в семейната среда. Помага за изработване на стратегия за справяне с възникнала проблемна ситуация в семейството и работа по дистанциране от проблема. Негова е и ролята за изграждане на сътрудничество и партньорска мрежа с другите институции и ведомства и популяризиране на лечебното заведение.

Четирима психолози, четирима логопеди, двама ерготерапевти, педагог и специалист социални дейности, заедно с медицинските специалисти, работейки в екип са обучени и поддържат високо ниво на компетентност за предоставяне на комплексни грижи за деца с увреждания и хронични заболявания.

За затвърждаване на придобитите в процеса на работата умения на децата, специалистите оказват подкрепа на родителите и законните им представители. Подкрепата цели съдействие и поемане според възможностите на различни задачи за активност във времето, когато детето е у дома. Подкрепата може да бъде информационна, консултативна, практическа или образователна. Периодично специалистите обсъждат с родителите напредъка и трудностите на детето, поддържането и развиването на уменията и адаптацията им. Оказват им морална и емоционална подкрепа. Изготвят програми за работа с децата в домашни условия, провеждат беседи и обучения на родителите.

Освен кабинети за всяка специалност, за осъществяването на комплексни грижи за децата Центърът е напълно оборудвани и със:

Зала по релационна психомоторика: Релационната психомоторика е метод за терапевтична работа, който може да се прилага под групова или индивидуална форма, в специална зала по психомоторика. Тези сеанси подпомагат децата в тяхната спонтанна двигателна активност, като цели:

  • Откриването на собственото тяло и способности свързани с движението;
  • Откриване на другите и заобикалящата среда.

Залата по психомоторика е място, в което детето следва единствено своето спонтанно желание. Целта е да открие и изпита удоволствие от връзката си с обекта. Всички дейности са подчинени на естествения ритъм на детето и неговите потенциални възможности. Чрез релационната  психомоторика, всяко дете открива възможност да разреши своите затруднения и да затвърди своите компетентности.

Мултисензорна зала – Сензорната стимулация се провежда в специално оборудвана Мултисензорна зала. Основната задача е да послужи за релаксация и стимулация едновременно. Сензорната стая е изчистена от стресови фактори и ситуации, търси се най-удобната поза за тялото на детето. В стаята се редуцират различните шумове, звуци и светлини, като не се допускат тяхното наслагване или хаотичност. На фона на релаксираща музика и отпускащи аромати се въздейства на всички сетива, което я прави успешен терапевтичен метод при почти всички нарушения на развитието: при деца с детска церебрална парализа, със зрителни или слухови проблеми, при деца с умствена изостаналост, със сензорно интегративна дисфункция. Целта на сензорно-интеграционната терапия е да се подобри способността на мозъка да обработва сензорна информация, така че детето да функционира по-адаптивно в ежедневните дейности.

Зала за Монтесори терапия – Монтесори терапията предствалява педагогическа и терапевтична система, създадена и разработена от италианската лекарка Мария Монтесори в началото на ХХ век. Онова, което я отличава от познатите ни психолого-педагогически методи, е предварително подготвеният набор от материали, начинът и правилата на работа с тях, различното отношение на възрастния към детето.

Основните цели на работа са:

  • развиване на грубата и фината моторика;
  • подобряване концентрацията и устойчивостта на вниманието;
  • развиване на самостоятелност, чувство за отговорност и интегриране в по-широка социална среда.

Според Мария Монтесори ръката се явява основен орган на интелигентността на човека. Тя разработва специалната система от материали, чрез които детето да може хващайки, да учи, или както тя самата казва: обучителният процес да върви от хващане към схващане (разбиране). Монтесори – материалът от своя страна дава много възможности за обогатяване пасивния и активния речник на детето, развитието на абстрактното мислене и интелекта. Монтесори – терапията предлага на детето един “ключ към света”. В такива случаи чрез методите и на детето се дава възможност то да развие потенциалните си възможности и да се научи да бъде полезно на себе си, така че да може да се вгради в някаква социална структура. Монтесори – терапията е педагогическа система на свободата, при която детето се развива според вътрешните си потребности, подпомагано и деликатно насочвано от възрастния (терапевт или родител).

Зала за Арт-терапия и зала за Музикотерапия – Арт-терапията включва разнообразни видове художествени дейности: музика, изобразителна дейност, театрална дейност, танци. Подходяща е за деца от всички възрасти. Може да се провежда индивидуално или групово. Арт-терапията възпитава полезни за детето качества – постоянство, търпение, работливост. Тя представлява тренировка на двигателните, сетивните и когнитивните функции. Отвлича вниманието на детето, когато има някакви проблеми. Развива възможностите за общуване, тъй като изкуството е начин на комуникация. В същото време създава един положителен емоционален фон. Арт-терапията се използва при много състояния – аутизъм, хиперактивност, ДЦП. При ментални проблеми – забавено психическо развитие, трудно фокусиране, трудно задържане на вниманието. Подходяща е и при деца с поведенчески, емоционални или семейни проблеми. Децата изпитват повече затруднения в изказа на чувствата си. От една рисунка може да разберем много неща за емоционалното им състояние.

Зала за ерготерапия – Ерготерапията се прилага при редица психични разстройства като хиперактивност, неврози, пристрастявания, депресии и личностни разстройства. Предписва се и при лечение на психични, психосоматични, неврологични и ортопедични състояния, нарушения на храненето. Ерготерапевтичните сесии са насочени към развиване на възможностите за самостоятелно обслужване или дейности от ежедневието (миене на зъби, сгъване на дрехи, използване на прибори за хранене), координация око-ръка (писане на дъската, преписване в бележник и под.), фината моторика (държане и контролиране на молив, използване на ножици), глобалната моторика (скачане, катерене, навеждане, повдигане, цялостна стабилност на горната част на тялото), планирането и организирането, сензорна интеграция (помага на децата със сензорно интегративна дисфункция да реагират по по-подходящ начин).

Помещенията са обзаведени с нови мебели, техника и нужните материали за осъществяване на пряката работа с децата, за стимулиране и насърчаване на участието им в различните дейности, за развитие на уменията и способностите им съгласно изискванията на Медицински стандарт „Педиатрия“.

Подходящото обзавеждане и специализирано оборудване създава оптимални условия за коригиращо – компенсаторна работа с деца, в зависимост от специфичните нужди на всяко дете.

Храненето на децата се осъществява чрез поръчка и доставка на готова за консумация кулинарна продукция от лицензирана за това детска кухня. Комисия по рационално хранене осъществява наблюдение и методология на организацията, изпълнението и качеството на хранене на децата. На децата, се осигурява необходимата по количество и качество храна съгласно установените стандарти за детско хранене. Менюто на децата се съобразява с възрастта, диетата (в случаите, когато е назначена) и вкусовите предпочитания на децата. Обстановката на местата

за хранене се съобразява с възрастта и конкретните потребности на децата и насърчава развиването на умения за самостоятелност.

За осъществяване контрол на пропусквателния режим в ЦКОДУХЗ – Добрич е осигурена физическа охрана и видео наблюдение на сградата, входовете, изходите и дворните площадки около нея по договор със специализирана за тази дейност лицензирана фирма. Достъпът на външни лица в Центъра става само в работно време, с разрещение на директора или дежурния лекар, след проверка на лични документи и багаж и се записват в специален журнал от дежурния охранител. Посетителите не се допускат в лечебното заведение без наблюдение.

ЦКОДУХЗ – Добрич разполага с детска площадка с удобни, функционални и обезопасени съоръжения.