Структура

Структурно, ЦКОДУХЗ – Добрич се състои от следните функционално обособени блокове с общ капацитет от осемдесет (при необходимост и повече) деца месечно:

А. АМБУЛАТОРЕН БЛОК: 

 1. Регистратура;
 2. Помещение за изчакване и престой на деца и родители;
 3. Специализирани консултативни и терапевтични кабинети;
 4. Манипулационна зала;
 5. Изолатор;
 6. Сектор за физикална терапия и рехабилитация с обособени помещения за лечебен масаж, ЛФК, кинезитерапия, електо-, топло- и водолечение, халотерапия;
 7. Помещения за обучение и групови занимания на деца / родители;
 8. Помещения за индивидуални занимания на деца / родители;
 9. Специално оборудвани зали – релационна психомоторика, мултисензорна, с Монтесори елементи, арт- и музикотерапия, биофийдбек;
 10. Кабинети за екипа, осъществяващ мобилни услуги;
 11. Помещение за съхранение на лекарствени продукти, медицински изделия апаратура и инвентар;
 12. Санитарни възли за персонал и пациенти;
 13. Помещения с осигурени условия за хранене, почивка и игра на децата;
 14. Помощни помещения;

Б. АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ БЛОК:

 1. Администрация;
 2. Счетоводен отдел;
 3. Складово стопанство;
 4. Паро – котелно стопанство;
 5. Шофьор.
Структурно жилищен блок
жилищен блок

Всички структури на Центъра – клинични, социални, стопански, административни, работят в единство и функционална цялост за изпълнение на основните му дейности.