Прием

Амбулаторният блок предоставя на деца с увреждания и хронични заболявания комплекс от диагностични, лечебни, рехабилитационни и психотерапевтични услуги, съобразени с индивидуалните им потребности, с цел социализация и интеграцията им в обществото, насочени от лекар. Лекарят насочва дете, след като извърши оценка на медицинската необходимост от диагностика, лечение и / или рехабилитация. Насочването се осъществява с амбулаторен лист за извършен преглед на пациента. Амбулаторният лист за извършен преглед на пациента се издава при спазване на изискванията и образците, въведени с Националния рамков договор. В амбулаторения лист за извършен преглед на пациента, насочващия лекар отразява диагнозата и причините за насочване към Блока като прилага към него цялата налична медицинска информация по случая. При насочване за физикална терапия и рехабилитация, лекарят насочващ детето задължително прилага към амбулаторния лист и становище от лекар – специалист по профила на заболяването или лекар – специалист по физикална и рехабилитационна медицина.

Необходимите документи за приемане на дете са:

 • Амбулаторен лист;
 • Медицинска документация от други лечебни заведения;
 • Удостоверение за раждане на детето (копие);
 • Решение на ТЕЛК (ако има издадено такова);
 • ЛАК или извлечение за проведени имунизации на детето;
 • Медицинска бележка, че детето не в контакт с остри заразни заболявания;
 • При групови занимания – изследване за бацилоносителство и за чревни паразити;
 • В случай, че има такъв, при постъпване на детето, законните му представители предоставят и:
  • План за действие по чл. 16а, ал. 1 от Првилника за прилагане на Закона за закрила на детето и / или;
  • Индивидуален план и / или План за здравни грижи по чл. 40г, ал. 1 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, или;
  • План за грижи и / или План за предоставяне на услуги по чл. 5б, ал. 1 от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

Амбулаторният блок на ЦКОДУХЗ – Добрич е с пет дневна работна седмица, а работното време – от понеделник до петък от 07.30 часа до 17.30 часа.

ЦКОДУХЗ – Добрич се финансира от Министерството на здравеопазването и всички дейности и услуги по комплексното обслужване на деца с увреждания и хронични забплявания са напълно безплатни.