Дейности

ЦКОДУХЗ – Добрич като лечебно заведение за специализирана медицинска помощ, осъществява амбулаторни, в това число и почасови грижи за деца с увреждания и хронични заболявания.

Основните дейности на ЦКОДУХЗ – Добрич са:

  1. подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация;
  2. обучение на родители на деца с увреждания и хронични заболявания за поемане на грижата в семейна среда;
  3. посещения от специалисти на Центъра за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга резидентен тип.

При осъществяване на дейностите, медицинските и други специалисти в Центъра

Дейности

създават условия за прилагането на индивидуален подход, осигуряващ оптимално физическо и нервно-психическо развитие на децата.